პროექტირება

• გერმანიის დახმარება საქართველოში მიწისძვრით დაზარალებულთათვის; Gauff Ingenieure, ბანკი KfW, თბილზნიიეპი – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, 2002-2004 წწ.;

• UNDP საქართველო – თბილისში მიწისძვრით დაზიანებული შენობის რეაბილიტაციის პილოტ–პროექტი; SDC, Gauff Ingenieure, ბანკი KfW, თბილზნიიეპი – საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, 2003-2005 წწ.;

• კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (საამშენებლო სამუშაოები) Gauff Setec-თან ერთად - საქართველოს გარემოსა და ბუნების რესურსების დაცვის სამინისტრო, KfW, 2005 წ.;

• კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია – ხელსაწყოებითა და მასალებით უზრუნველყოფა Gauff Setec–თან ერთად - საქართველოს გარემოსა და ბუნების რესურსების დაცვის სამინისტრო, KfW, 2005 წ.;

• კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (ხარაგაული-ძირულას გზის რეკონსტრუქცია), ფაზა I - Gauff Setec–თან ერთად - საქართველოს გარემოსა და ბუნების რესურსების დაცვის სამინისტრო, KfW, 2005 წ.;

• ქ. ახალციხის წყალმომარაგების სისტემის ინტენსიფიკაცია რეაბილიტაცია – ახალციხის მუნიციპალიტეტი, 2006 წ.; • ქ. ქუთაისის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი, დამკვეთი - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, 2006 წ.;

• ქ. ქობულეთის წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის პროექტი, დამკვეთი - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, 2006 წ.; • ოთა–ასპინძის წყალსადენის პროექტირება – ასპინძის მუნიციპალიტეტი, 2007 წ.;

• მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფლების ბალდას და სკურდის წყალმომარაგების სისტემის მუშა პროექტი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი, 2007 წ.;

• დაბა აბასთუმნის სასმელი წყლით მომარაგებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი სისტემების მუშა პროექტი - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, 2009 წ.;

• ქ. ნინოწმინდის კანალიზაციის შემკრები კოლექტორის და გამწმენდი ნაგებობების ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და რეაბილიტაციის დეტარული საინჟინრო პროექტის მომზადება - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, 2009 წ.;

• ქ. სამტრედიაში ცემენტის ქარხნის საინჟინრო პროექტი - შპს „თბილცემენტი“.

• ნავთობით დაბინძურებული ნარჩენების უტილიზაციის კვანძის საინჟინრო პროექტი - შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“

• მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების პოლიგონის საინჟინრო პროექტი - ქალაქ თბილისის მერია.