_
• მდ. დარიალზე ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ოპერირების პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“;
• მდ. ხრამზე ჰესების კასკადის მშენებლობისა და ოპერირების პროექტის წინასწარი გარემოსდაცვითი შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“;
• ქ. ფოთში 110 კვ-იანი ელექტროგადაცემის ხაზის და 110 კვ-იანი ქვესადგურის („პორტი 4“) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „Energo-Pro Georgia“;
• ორთაჭალჰესის მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ორთაჭალჰესი“;
• სიონჰესის მიმდინარე საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - სს „Energo-Pro Georgia“;
• ბჟუჯა ჰესის დამატებითი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;
• მდ. ლუხუნის ხეობაში მცირე ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „რუსმეტალი“;
• მდ. ხობისწყლის ხეობაში მცირე ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „შტუკი კავკასია“;
• რიცეულ ჰესის დამატებითი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“;