_
• ახმეტა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „გეო ენერჯი“;
• ფარავნის ჰესების კასკადის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის სახელმწიფო ენერგოსისტემაში მიწოდებისათვის 35 და 22 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტის გარემოზე ზემოქმედებს შეფასება - კომპანია
• გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - ბახვი 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი -შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერი“;
• ყაზბეგი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „ყაზბეგი ჰესი“
• ახმეტა ჰესი-ქვესადგური „ქისტაური 35/10“ 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება-შპს „გეოენერჯი“;
• ცაგერის მუნიციპალიტეტში მდ. რაჩხაზე მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „GN ELECTRIC“;
• აირტურბინული თბოელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - საქართველოს საპარტნიორო ფონდი;
• ხელვაჩაური 1 და ხელვაჩაური 2 ჰესების მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ჰესების მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტებში შეტანილი ცვლილებების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „აჭარ ენერჯი 2007
• მდ. ჭოროხზე კირნათი ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების და დამატებების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - შპს „აჭარ ენერჯი 2007“;