_
• თბილსრესის მე-9 ენერგობლოკის ფუნქციონირების პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი –შპს „მტკვარი ენერგეტიკა“.
• ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების უტილიზაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – შპს „სანიტარი“.
• ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის გასწვრივ არსებული კათოდური დაცვის სისტემის შესწავლა, ელექტროდების და მათი განთავსების ადგილებიდან აღებულ ნიადაგების სინჯებში მარილიანობის კვლევა – შპს „SPI-Capag-Pet
• ყაზბეგის რაიონში მდებარე მინერალური წყლის საბადოს (ფანშეტი) სამრეწველო ათვისების პროექტი – მოქ. პ. პასტუხოვი.
• ნაბეღლავის მინერალური წყლის სტანდარტის მომზადება, საბადოს ხარისხობრივი და რაოდენობრივი პარამეტრების მონიტორინგი – შპს „წყალი მარგებელი“.
• ქ. ფოთის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. წყალმომარაგების წყაროების სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტი – შპს „ეკოპროექტი“.
• ბეტონის ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, დაბა ბაკურიანი – შპს „ნოლა“.
• ქ. ახალციხის წყალმომარაგების სისტემის ინტენსიფიკაცია-რეაბილიტაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.
• ქერქული ნარჩენებიდან მეტალური სილიკომანგანუმის ამოღების საწარმოს მოწყობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ქ. ზესტაფონი – შპს „ეკომენტალი“.