_
• საგურამო-წითელი ხიდის მაგისტრალური გაზსადენის 83 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაციის საინჟინრო-ტექნიკური პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“.
• ალგეთის წყალსაცავის რეაბილიტაციის პროექტის გარემოსდაცვითი შეფასება და გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მომზადება – სს „საქწყალპროექტი“.
• სიონის წყალსაცავის რეაბილიტაციის პროექტის გარემოსდაცვითი შეფასება და გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მომზადება – სს „საქწყალპროექტი“.
• ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნარჩენების მართვის პროექტისათვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – შპს „სანიტარი“.
• „Halliburton Energy Service“-ის კუთვნილი ნაგებობებისათვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. ქ. ბაქო – კომპანია „Halliburton Energy Service“.
• ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი საზღვაო ტერმინალის 12 კმ-იანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“.
• სამხრეთ კავკასიური მილსადენის სისტემისა და საქართველოს მაგისტრალური მილსადენის დამაკავშირებელი გაზსადენის მონაკვეთის ტექნიკური პროექტის გარემოსდაცვითი შეფასება – შპს „ჯეოინჟინირინგი“.
• რუსეთის საზღვრებს გარეთ ბიოლოგიური იარაღის გაუვრცელებლობის პროგრამის (BWPP) ფარგლებში ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიის და საცავის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფას
• ფოთის საზღვაო ტერმინალის მეორე ფაზის ნავმისადგომთან დამაკავშირებელი მილსადენის მოწყობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – კომპანია „CHANNEL ENERGY (POTI) LTD“.