_
• სტრატეგიული გარემოს შეფასების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობის განვითარება საქართველოში - სტრატეგიული გარემოს შეფასების სახელმძღვანელოს მომზადება საქართველოსთვის – UNDP.
• აირტურბინული ელექტროსადგური და მილსადენი გაზმომარაგებისათვის ქ. გარდაბანში, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება – სს „Energy Invest“.
• ნავთობპროდუქტების საცავის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სანიტარიული დაცვის ზონის ორგანიზაციისა და კეთილმოწყობის პროექტი – შპს „იმედი 2003“
• რუსეთის საზღვრებს გარეთ ბიოლოგიური იარაღის გაუვრცელებლობის პროგრამის (BWPP) ფარგლებში სს „საქაგრობიომრეწვი“-ს ბიოკომბინატის ტერიტორიის ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული მდგომარეობის აუდიტი – კომპანია
• ქსნის მინის ტარის ქარხნის სანიტარიული დაცვის ზონის ორგანიზაციისა და კეთილმოწყობის პროექტი – სს „მინა“.
• ფოთის საზღვაო ტერმინალის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პროგრამა – კომპანია „CHANNEL ENERGY (POTI) LTD“.
• რუსეთის საზღვრებს გარეთ ბიოლოგიური იარაღის გაუვრცელებლობის პროგრამის (BWPP) ფარგლებში სს „საქაგრობიომრეწვი“-ს ბიოკომბინატის ტერიტორიაზე აზბესტშემცველი ნარჩენების სამარხის ბუნკერის მშენებლობის გარემ
• ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთი ტერმინალის და სარკინიგზო ხაზის მშენებლობის პერიოდის ეკოლოგიური მონიტორინგი – შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“.
• გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების მენეჯმენტი საქართველოს ბანკებში – ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი EBRD.