მიწისქვეშა ჰიდროსფეროს და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება

 

მობილური: +995 555 30 41 49

ელ-ფოსტა: a.jghamadze@gamma.ge

ლაბორატორიული კომპლექსის ხელმძღვანელი - ავთანდილ ჯღამაძე, გეოლოგიის დოქტორი

ჰიდროგეოლოგი ორმოცწლიანი საერთაშორისო გამოცდილებით

 

 

განყოფილების საქმიანობის სფერო და კვლევის ობიექტები:

 

 

 • მიწისქვეშა წყლების საბადოების ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება;

  წყალმომარაგების წყაროების გამოვლენა, შესწავლა, შერჩევა-შეფასება;

  სასმელი წყლის ხარისხის მონიტორინგი (ქიმიური და მიკრობიოლოგიური კვლევა);

  მიწისქვეშა წყლების საბადოთა ეკოლოგიური დაცულობისა და დაბინძურების რისკების შეფასება;

  საექსპლუატაციო მარაგების შეფასება;

  წყალმომარაგების სისტემების პროექტირება;

  წყლის ჩამომსხმელ  საწარმოთა მოწყობა-ექსპლუატაციის  ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება, ბიზნეს-გეგმების შედგენა;

  წყლის ჩამომსხმელ საწარმოთა პროექტირება;

  წყლის სტანდარტების და ნორმატიული დოკუმენტების შემუშავება;

  ბუტილირებული წყლის სერტიფიცირება.

 

 

 

 

პროდუქციის სერტიფიცირება

 

მწარმოებლები და მათი პროდუქციის ასორტიმენტი:

IDS ბორჯომი, საქართველო

ბორჯომი, ლიკანი, მიტარბი, ბორჯომის წყაროები, ბაკურიანი.

ს/ს წყალი მარგებელი” (ნაბეღლავი)

ნაბეღლავი, ბახმარო-კავკასიური წყარო.

შპს “საირმე მინერალ ვოთერს”

საირმე, საირმის ნაკადულები

შპს “აქვა გეო”

სნო

შპს “კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია”

ბონაქვა, კოკა-კოლა, ფანტა, სპრაიტი, შვებსი ტონიკი, ბერნი,

ლიმოანთები, ცივი ჩაი

 

 

საქართველოს მიწისქვეშა წყლების ბანკი

 

მონაცემთა ბაზა მოიცავს ინფორმაციას წყალგამოვლინების 1000-ზე მეტ ობიექტზე

მონაცემთა ბაზაში წარმოდგენილია:

მონაცემები საბადოს გენეზისა და ჰიდროგეოლოგიური მახასიათებლების შესახებ;

ფიზიკური,  ქიმიური და მიკრობიოლოგიური  მახასიათებლები;

არსებული ინფრასტრუქტურა.