საგამოცდო ლაბორატორია

ფირმაგამა”- ლაბორატორიული კომპლექსი

მობილური: +995 599 50 44 35

ელ-ფოსტა: t.adamia@gamma.ge

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი - ტარიელ ადამია, ქიმიის დოქტორი

ორმოცწლიანი გამოცდილების ანალიზური ქიმიის სპეციალისტი

 

ფირმის ლაბორატორიული სამსახური ერთ-ერთი წამყვანია ქვეყანაში.

 

ლაბორატორიების ტექნიკური ბაზა და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალი საშუალებას იძლევა შეფასდეს - ატმოსფერული ჰაერის, ჰიდროსფეროს, ნიადაგების, გეოლოგიური ნიმუშების ნივთიერი შემადგენლობა და გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობა. კვლევები ტარდება საერთაშორისო (ISO, USEPA) და საქართველოს ეროვნული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.

 

ლაბორატორიული სამსახური:

 • საინფორმაციო განყოფილება;
 • ტრადიციული ქიმიური ანალიზების განყოფილება;
 • ფიზიკურ-ქიმიური კვლევების (ატომურ-აბსორბციული; ატომურ-ემისიური; ქრომატოგრაფიული და სხვ.) განყოფილება;
 • რადიოლოგიური კვლევის განყოფილება;
 • მიკრობიოლოგიური განყოფილება;
 • მობილური ლაბორატორია საველე და შენობებში მიკროკლიმატის კვლევებისათვის.

 

ლაბორატორიის ტექნიკური ბაზა საშუალებას იძლევა კვლევები ჩატარდეს საერთაშორისო

(ISO, USEPA) და საქართველოს  ეროვნული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.

 

 

ლაბორატორიული სამსახურის საქმიანობის სფერო და კვლევის ობიექტები:

ნივთიერი შემადგენლობის კვლევა:

 • სასარგებლო წიაღისეული და სხვა გეოლოგიური ობიექტები;
 • სამთო-მომპოვებელი და გადამამუშავებელი საწარმოების ნარჩენები;
 • გარემო: ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, გრუნტი, წყლები (ზედაპირული, მიწისქვეშა, ჩამდინარე, სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების);
 • ბუტილირებული წყლები და უალკოჰოლო სასმელები;
 • მდინარეების, ზღვის და სხვა ღია წყალსატევების ფსკერული ნალექები;
 • სამშენებლო მასალები;
 • სამშენებლო, ტექნოლოგიური მყარი და თხევადი ნარჩენები;

 

 

ლაბორატორიათაშორისი კონტროლი:

ლაბორატორიული კვლევების შედეგების სანდოობა, ხარისხი და კორექტულობა გარკვეული სიხშირით მოწმდება ლაბორატორიათაშორისი კონტროლით და პროფესიული ტესტირების სამუშაოებით

 

ამ მიმართულებით შპს "გამა კონსალტინგი" თანამშრომლობს შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან:

საერთაშორისო ინტერკალიბრება 0140:

მიკროელემენტები, მონაკოს ზღვის კვლევების ლაბორატორია.

 

 

ანალიზური საკონტროლო  სამუშაო შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებისათვის.

დამკვეთი: შავი ზღვის კომისია (BSERP), UNDP-GEF.

 

 

ლაბორატორიათაშორისი კონტროლი:

წამყვანი -  რაუნდები  42, 44, 46. 2004-2006.

 

 

ლაბორატორიათაშორისო კონტროლი:

კომპანია Water & Power (თბილისის წყალმომარაგების კომპანია).

 
 
 

 


საველე ლაბორატორია:

კომპანია ფლობს საველე ლაბორატორიას, რომელიც საშუალებას იძლევა ადგილზე, ბუნებრივ პირობებში შესწავლილი იქნას ატმოსფერული ჰაერის, მიწისქვეშა და ზედაპირული წყლების სანიტარიულ-ჰიგიენური პარამეტრები. ასევე, საწარმოთა და ორგანიზაციათა სამუშაო სივრცეების კლიმატური პირობები

 

 წყლის ნიმუშების კვლევის საველე აპარატურა - იზომება: ელექტროგამტარობა, Ph, TDS, გახსნილი ჟანგბადი, დარიშხანი და ა.შ.

 ph

Ph-ის განმსაზღვრელი

 

TDS-მეტრი

 

გახსნილი ჟანგბადის საზომი ხელსაწყო

 დარიშხანის საზომი

დარიშხანის საზომი

 

მულტიფუნქციური იონმეტრი

 

ნიმუშების გამაცხელებელი

 დარიშხანის საზომი

ჟანგბადის ბიოლოგიური მოხმარების გამსაზღვრელი

 

ტურბიდიმეტრი

  

 

ატმოსფერული ჰაერის კვლევის საველე აპარატურა - იზომება, მტვრის ნაწილაკები, ელექტრომაგნიტური ველი, ვიბრაცია, რადიაცია, ხმაური და ა.შ.

 

მტვრის საზომი ხელსაწყო

ელექტრომაგნიტური ველის საზომი

ვიბრაციის საზომი ხელსაწყო

 

ზანის საზომი ხელსაწყო

რადიაციის საზომი ხელსაწყო

 

ხმაურის საზომი ხელსაწყო

ჯამური მტვრის ნაწილაკების საზომი ხელსაწყო

 

 

მიკროკლიმატი შენობებში:

შენობებში მიკროკლიმატის კვლევის საველე აპარატურა - იზომება დახურულ სივრცეებში მოკროკლიმატი

 

CO-ს საზომი ხელსაწყო

ლუქსომეტრი

 

....

 

სურათზე წარმოდგენილია შესწავლილი შენობები

 

 

ლაბორატორია აკრედიტებულია საქართველოს აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის მიერ, ისო 17025 შესაბამისად. დანერგილია ლაბორატორიული საქმიანობის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა, რაც უზრუნველყოფს მიღებული შედეგების მუდმივ კონტროლს, მათ სანდოობას და ხარისხს. შედეგების კორექტულობა გარკვეული სიხშირით მოწმდება ლაბორატორიათაშორისი კონტროლით და პროფესიული ტესტირების სამუშაოებით - როგორც საქართველოს(), ასევე საერთაშორისო () დონეზე. ლაბორატორია მონაწილეობს ნიმუშების სტანდარტიზაციის ლაბორატორიათაშორისო საერთაშორისო პროგრამებში().

 

დოკუმენტები იწარმოება ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

 

ანალიზები ტარდება საერთაშორისო უნიფიცირებული (ISO, EPA, ГОСТ) მეთოდიკების მიხედვით.

 

 

აკრედიტაცია

 

ლაბორატორია აკრედიტებულია საქართველოს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ, ISO 17025 სტანდარტების შესაბამისად

 

აკრედიტაციის სფეროები:

 

 1. წყალი მინერალური (ნატურალური, სასმელი, დაფასოებული);
 2. სასმელი წყალი (ცენტრალიზებული, არაცენტრალიზებული);
 3. ზედაპირული წყლები (წყალსატევები, მდინარეები, ტბები და ა.შ) და ჩამდინარე წყლები;
 4. უალკოჰოლო სასმელები;
 5. ნიადაგები, მდინარეების და ზღვის ფსკერული ნალექები;
 6. სასარგებლო წიაღისეული: მანგანუმის მადნები, კონცენტრატები და აგლომერატები, სპილენძის კონცენტრატები;
 7. ჰაერი: ატმოსფერული ჰაერი, სამუშაო ზონის ჰაერი;
 8. ნახშირორჟანგი აირადი და თხევადი.

 

აკრედიტაციის სფეროები სრულად