ბახმარო ჰიდრო პაუერი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - ბახვი 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი -შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერი“გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - ბახვი 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი -შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერი“გარემოზე ზემოქმედების შეფასება - ბახვი 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი -შპს „ბახვი ჰაიდრო პაუერი“