საპროექტო განყოფილება

  • სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების (მათ შორის, წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები) დაპროექტება;
  • შენობა-ნაგებობების და ობიექტების შეფასებითი და აზომვითი სამუშაოები;
  • საძირკვლების, მზიდი კონსტრუქციების და არქიტექტურული ძეგლების გამოკვლევა;
  • მყარი საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების პოლიგონების პროექტირება;
  • საავტორო ზედამხედველობა;
  • სამშენებლო ექსპერტიზა, საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა.
  • წყლის ჩამომსხმელ  საწარმოთა მოწყობა-ექსპლუატაციის  ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება, ბიზნეს-გეგმების შედგენა;

    წყლის ჩამომსხმელ საწარმოთა პროექტირება;