მომსახურება

სერტიფიკაციის ორგანო

დეტალურად

ლაბორატორიული კომპლექსი

ფირმის ლაბორატორიული სამსახური ერთ-ერთი წამყვანია ქვეყანაში.

ლაბორატორიების ტექნიკური ბაზა და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალი საშუალებას იძლევა შეფასდეს - ატმოსფერული ჰაერის, ჰიდროსფეროს, ნიადაგების, გეოლოგიური ნიმუშების ნივთიერი შემადგენლობა და გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობა. კვლევები ტარდება საერთაშორისო (ISO, USEPA) და საქართველოს ეროვნული სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.

დეტალურად

გარემოდაცვითი პროექტების განყოფილება

 • მოქმედი და საპროექტო საწარმოების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, საპროექტო დოკუმენტაციის გარემოსდაცვითი ნაწილის მომზადება.
 • ტერიტორიის (აკვატორიის) ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზება და ჩატარება; მონიტორინგის რეგლამენტის და პროგრამის შემუშავება.
 • გარემოში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის/ჩაშვების (ზდგ და ზდჩ) პროექტების დამუშავება.
 • ნარჩენების მართვის გეგმების დამუშავება.
 • გარემოზე დასაშვები ზემოქმედების დონეების ნორმირება და ბუნებათსარგებლობის ლიმიტების დასაბუთება.
 • ეკოლოგიური გაანგარიშებები; გარემოზე ზემოქმედებების მათემატიკური მოდელირება და პროგნოზირება.
 • ეკოლოგიური გაანგარიშებების საფუძველზე გეოინფორმაციული (GIS) სისტემების და კარტოგრაფიული მასალის მომზადება.
 • სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების და ტერიტორიების (აკვატორიის) ეკოლოგიური აუდიტი.
 • ეკოლოგიური ზარალის და რისკების შეფასება.
 • მომზადებული პროექტების შეთანხმება საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა დონეზე.
დეტალურად

მიწისქვეშა ჰიდროსფეროს და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება

 • მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიებითი სამუშაოები. გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესწავლა;
 • წყალმომარაგების სისტემების რესურსული უზრუნველყოფის დადგენა;
 • სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების ჭაბურღილების  ტექნიკური მდგომარეობის აუდიტი და ჭაბურღილის ლულის ჰიდროგეოფიზიკური გამოკვლევა, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება;
 • მიწისქვეშა წყლების შრეებისა და ჰორიზონტების ჰიდროდინამიური და ჰიდროქიმიური პარამეტრების განსაზღვრა;
 • ჭაბურღილების დაპროექტება და ბურღვა;
 • მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსების ანგარიში;
 • მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების ანგარიში;
 • მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი ან ხელოვნური გამოსავლების საკაპტაჟო სამუშაოები;
 • მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი ან ხელოვნური გამოსავლების მუდმივმოქმედი მონიტორინგული ქსელის ორგანიზაცია და ფუნქციონირება;
 • მიწისქვეშა წყლების საბადოების სანიტარიული დამცავი ზონების ჰიდროგეოლოგიური გაანგარიშება.
დეტალურად

საპროექტო განყოფილება

 • სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების (მათ შორის, წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემები, ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები) დაპროექტება;
 • შენობა-ნაგებობების და ობიექტების შეფასებითი და აზომვითი სამუშაოები;
 • საძირკვლების, მზიდი კონსტრუქციების და არქიტექტურული ძეგლების გამოკვლევა;
 • მყარი საყოფაცხოვრებო და საწარმოო ნარჩენების პოლიგონების პროექტირება;
 • საავტორო ზედამხედველობა;
 • სამშენებლო ექსპერტიზა, საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა.
დეტალურად