გარემოდაცვითი პროექტების განყოფილება

ეკოლოგიური მომსახურება:

  • მოქმედი და საპროექტო საწარმოების გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, საპროექტო დოკუმენტაციის გარემოსდაცვითი ნაწილის მომზადება.
  • ტერიტორიის (აკვატორიის) ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზება და ჩატარება; მონიტორინგის რეგლამენტის და პროგრამის შემუშავება.
  • გარემოში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის/ჩაშვების (ზდგ და ზდჩ) პროექტების დამუშავება.
  • ნარჩენების მართვის გეგმების დამუშავება.
  • გარემოზე დასაშვები ზემოქმედების დონეების ნორმირება და ბუნებათსარგებლობის ლიმიტების დასაბუთება.
  • ეკოლოგიური გაანგარიშებები; გარემოზე ზემოქმედებების მათემატიკური მოდელირება და პროგნოზირება.
  • ეკოლოგიური გაანგარიშებების საფუძველზე გეოინფორმაციული (GIS) სისტემების და კარტოგრაფიული მასალის მომზადება.
  • სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების და ტერიტორიების (აკვატორიის) ეკოლოგიური აუდიტი.
  • ეკოლოგიური ზარალის და რისკების შეფასება.
  • მომზადებული პროექტების შეთანხმება საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა დონეზე.

 

გარემოსდაცვითი საქმიანობა

 

ეკოლოგიურ ექსპერტიზას დაქვემდებარებული საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმების მომზადება და მათ შესრულებაზე ზედამხედველობა;

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის წარმოება;

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმატივების შემუშავება;

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის მომზადება;

ზედაპირულ წყლებში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმატივების შემუშავება

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება

 


ნარჩენების მართვა

 

ზემოქმედება / რისკის შეფასება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე

 

ნარჩენების მართვის გეგმები მომზადება ინდივიდუალური პროექტებისათვის

 

ნაგავსაყრელის პროექტირება (მათ შორის, საიტის შერჩევა)

 

ნაგავსაყრელის დახურვის პროექტის შემუშავება

 

დაბინძურებული საიტებისათვის რემედიაციის ღონისძიებების შემუშავება