მიწისქვეშა ჰიდროსფეროს და ბუნებრივი რესურსების განყოფილება

 

მობილური: +995 555 17 57 78

ელ-ფოსტა: d.sozashvili@gamma.ge

 

დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, საქართველოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საზრუნავს ეკონომიკის განვითარების პრობლემა წარმოადგენდა. ამ მიმართულებით, აქტუალურად წარმოჩინდა, ქვეყნის ეროვნული სიმდიდრის, წყლის რესურსების მართვის საკითხი, საერთაშორისო მოთხოვნების დონეზე.

ჩვენ სამსახურში აქცენტი ძირითადად გაკეთდა მიწისქვეშა წყლების მენეჯმენტზე - წყლების ხარისხის კვლევის ლაბორატორიებთან ერთად, ჩამოყალიბდა ჰიდროგეოლოგიური განყოფილება.

1991 წლიდან ჰიდროგეოლოგიური განყოფილების თანამშრომლები აწარმოებენ მიწისქვეშა წყლების ძებნა-ძიებით სამუშაოებს; სწავლობენ, პრაქტიკულად მიტოვებულ და მძიმე ვითარებაში არსებულ, მინერალური წყლების ცნობილი საბადოების და მათი ინფრასტრუქტურის ტექნიკურ მდგომარეობას, სწავლობენ და აფასებენ  მიწისქვეშა მტკნარი, მინერალური და თერმული წყლების საბადოების ჰიდროგეოლოგიურ თავისებურებებს, დაცულობას, ეკოლოგიურ რისკებს და  გამოყენების შესაძლებლობას; იქმნება მიწისქვეშა წყლების მონაცემთა ბანკი.

1994 - 2018 წლების მანძილზე ჰიდროგეოლოგიურ განყოფილებას  ხელმძღვანელობდა გეოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი ჯემალ გაბეჩავა.

მნიშვნელოვანია „გამა“-ს როლი ბორჯომის, მიტარბის, ნაბეღლავის, საირმის, წყალტუბოს და კიდევ არაერთი მინერალური წყლების საბადოს რეაბილიტაციის და განვითარების პროცესებში; ასევე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლების საბადოების შესწავლასა და ათვისებაში.

1997 წელს, მიწისქვეშა წყლების მოხმარების ბიზნესში მოღვაწე, ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს ცნობილი  კომპანიის ZENITH INTERNATIONAL-ის წინადადებით და „გამა“-ს მონაწილეობით, დაარსდა ერთობლივი საწარმო - საკონსულტაციო ფირმა ZENITH GAMMA CONSULTING. ერთობლივი საწარმო ეფექტიურად მუშაობდა 2006 წლამდე; ამ პერიოდში წყლების ბუტილირების (ჩამოსხმის) ინდუსტრიის აღორძინებასა და განვითარებაში.

 

ერთობლივი საწარმო
ZENITH GAMMA CONSULTING

 

 

განყოფილების საქმიანობის სფერო და კვლევის ობიექტები:

 • მიწისქვეშა წყლების საბადოების ჰიდროგეოლოგიური დახასიათება, ძებნა-ძიებითი სამუშაოები, გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესწავლა
 • წყალმომარაგების წყაროების გამოვლენა, შესწავლა, შერჩევა-შეფასება, რესურსული უზრუნველყოფის დადგენა
 • საპროგნოზო ჰიდროგეოლოგიური დასკვნების შედგენა
 • მიწისქვეშა წყლების შრეებისა და ჰორიზონტების ჰიდროდინამიური და ჰიდროქიმიური პარამეტრების განსაზღვრა
 • მიწისქვეშა წყლების საბადოთა ეკოლოგიური დაცულობისა და დაბინძურების რისკების შეფასება, მიწისქვეშა წყლების საბადოების სანიტარიული დაცვის ზონების ჰიდროგეოლოგიური გაანგარიშება
 • მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი რესურსების ანგარიში
 • მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლა, სათანადო ანგარიშის შედგენა და დაცვა
 • მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი და ხელოვნური გამოსავლების საკაპტაჟო სამუშაოები, ჭაბურღილების დაპროექტება და ბურღვითი სამუშაოების ზედამხედველობა
 • წყალმომარაგების სისტემების პროექტირება
 • წყალმომარაგების წყაროების შესაძლო დაბინძურების რისკების შეფასება, ჰიდროგეოლოგიური მონიტორინგის განხორციელება
 • მიწისქვეშა წყლების ბუნებრივი ან ხელოვნური გამოსავლების მუდმივმოქმედი მონიტორინგული ქსელის ორგანიზაცია და ფუნქციონირება
 • ჭაბურღილების  ტექნიკური მდგომარეობის აუდიტი, ჭაბურღილის ლულის ვიზუალური ინსპექტირება (ვიდეო კაროტაჟი - PASI TEL-302-000 MOD. WELL-CAMERA 1-N borehole TV camera), სარეაბილიტაციო სამუშაოები
 • წყალმომარაგების სისტემების საინჟინრო-ტექნიკური აუდიტი
 • სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და შესაბამისი საინფორმაციო მასალებით უზრუნველყოფა

 

 განყოფილების მიერ ბოლო 10 წლის მანძილზე შესრულებული მნიშვნელოვანი პროექტები:

პროექტის დასახელება

დამკვეთი

წელი

1

მაქართის მინერალური წყლების საბადოზე ჭაბურღილების №№ 11, 12, 31 და 131-ის გაბურღვა-მოწყობაზე საპროექტო გადაწყვეტილებების შედგენისა და საპროექტო ჭაბურღილების გაბურღვა-აღჭურვითი სამუშაოების ჰიდროგეოლოგიური უზრუნველყოფა და საექსპლუატაციო მარაგების ანგარიშის შედგენა

სს „არაგვი ვენჩერ“

2020

2

დაბალი მინერალიზაციის წყლის მტკნარი წყლის ჭაბურღილის გაბურღვა-მოწყობა და ჰიდროგეოლოგიური კვლევების ჩატარება

სს „წყალი მარგებელი“

2020

3

მეჯინისწყალისა და ჩაისუბნის სასმელ-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების წყალამღებების სათავე ნაგებობების სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტი

შპს „ბათუმის წყალი“

2020

4

შპს „თერმული წყლები“-ს  ჭაბურღილებზე ჰიდროგეოლოგიური გამოკვლევების ჩატარებისა და თერმული მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლის გეოლოგიური ანგარიში

შპს „თერმული წყლები“

2019

5

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში მუხრანის არტეზიული აუზის სამხრეთ-აღმოსავლეთი უბნის მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატიო მარაგების გამოთვლის შესახებ

სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“

2019

6

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურთას მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული წყაროს ჰიდროგეოლოგიური შესწავლა საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლის მიზნით

შპს „წყარო #8“

2019

7

ნაბეღალავის მინერალური წყლის საბადოზე ჭაბურღილის გაბურღვა აღჭურვა მტკნარი მიწისქვეშა წყლის მისაღებად

სს „წყალი მარგებელი“

2019

8

ნაბეღლავის მიწისქვეშა წყლების საბადოზე მტკნარი წყლების წყაროების ჰიდროგეოლოგიური გამოკვლევა

სს „წყალი მარგებელი“

2019

9

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში ბახმაროს მტკნარი მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლაზე, #5 წყაროს მიხედვით

სს „წყალი მარგებელი“

2019

10

სს „წყალი მარგებელის“ პროდუქციისთვის ნატურალური მინერალური წყლის კატეგორიის მინიჭება და საწარმოს შიდა სტანდარტის მომაზდება

სს „წყალი მარგებელი“

2019

11

სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“პროდუქციისთვის ნატურალური მინერალური წყლის კატეგორიის მინიჭება და საწარმოს შიდა სტანდარტის მომაზდება

სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“

 2019

12

ნაბეღლავის მტკნარი მიწისქვეშა წყლების საბადოს

სანიტარიული დაცვის ზონების

პროექტი

სს „წყალი მარგებელი“

2018

13

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში

მტკნარი მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლაზე, ბახმაროს წყაროს #1 მიხედვით

სს „წყალი მარგებელი“

2018

14

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში

მტკნარი მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლაზე, ბახმაროს წყაროს #4 მიხედვით

სს „წყალი მარგებელი“

2018

15

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხალაში და ხელვაჩაურის

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ყოროლისთავსა და მასაურში მდებარე სასმელ-სამეურნეო და საყოფაცხოვრებო  დანიშნულების წყალმიმღებების სათავე ნაგებობების სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტი

შპს „ბათუმის წყალი“

2018

16

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხცისის მიწისქვეშა წყლების ჰორიზონტალური სადრენაჟე სისტემის სათავე ნაგებობის სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტი

შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

2018

17

წყლის რესურსების დაცვის გეგმა (წრდგ)

სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“

2018

18

ანგარიში ნასაკირალის მინერალური წყლების საბადოს არსებული მდგომარეობის  შესახებ

ააიპ „გურიის აგრობიზნესცენტრი“

2018

19

ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა, სამრეწველო ჩამოსხმის მიზნით,

ბერთას წყაროს წყლის მოპოვების შესაძლებლობების შესახებ

შპს „გემოვანი“

2018

20

ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა შპს „ჯეო სილქის“ წყალმომარაგებისათვის მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნატახტარში მტკნარი მიწისქვეშა წყლების მოპოვების შესაძლებლობეის შესახებ

შპს „ჯეო სილქ“

2018

21

მუხრანის არტეზიული აუზის, შპს „ივერია აქვას“ უბნის საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლის ანგარიში

შპს „ივერია აქვა“

2017

22

ინფორმაცია დაფასოებული წყალი „ივერია აქვას“ პროდუქციისათვის წყაროს წყლის კატეგორიის მისანიჭებლად

შპს „ივერია აქვა“

2017

23

ახალციხის  მინერალური წყლისა და თანმდევი ნახშირმჟავა აირის (CO2) საბადოს  №99 ჭაბურღილის საექსპლუატაციო უბნის სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტი

სს „კოკა კოლა ბოთლერს ჯორჯია“

2017

24

ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა

სართიჭალის ჰირიზონტალური მილოვანი წყალამღების გამოყენების შესახებ

შპს „მარგო“

2017

25

კურორტ შოვის მდგომარეობის შეფასება

შპს „შოვი რიზორტსი“

2017

26

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში

ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური წყლების საბადოს საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლის შესახებ

2016 წლის 15 მარტის მდგომარეობით

სს „წყალი მარგებელი“

2016

27

ფანშეთის მინერალური წყლების საბადოზე საძიებო-საექსპლუატაციო ჭაბურღილების გაბურღვისა და მარაგების

შეფასების პროექტი

(მეთოდოლოგია და ტექნიკური ნაწილი)

შპს „ჯანმრთელი წყალი“

2016

28

წყალტუბოს თერმომინერალური წყლის საბადოს საექსპლუატაციო მარაგების გადათვლის შესახებ 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით“

სს „ბალნეოსერვისი“

2015

29

ნაბეღლავის ნახშირმჟავა მინერალური წყლის საბადოს საექსპლუატაციო მარაგების გადათვლის შესახებ 2015 წლის 1 მარტის მდგომარეობით

სს „წყალი მარგებელი“

2015

30

ბორჯომის მინერალური წყლის საბადოს ვაშლოვანი-ყვიბისის უბნის №70 ჭაბურღილის მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების შეფასების შესახებ 2014 წლის 5 სექტემბრის მდგომარეობით

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2014

31

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ყვიბისის წყაროს მტკნარი მიწისქვეშა წყლის საექსპლუატაციო მარაგების შეფასებაზე 2014 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2014

32

ბორჯომის რაიონში ბაკურიანის წყაროების მტკნარი მიწისქვეშა წყლების შესწავლაზე და საექსპლუატაციო მარაგების შეფასებაზე 2014 წლის 10 მარტის მდგომარეობით

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2014

33

ყვიბისის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის წყაროს რაციონალური ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური სქემის პროექტი

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2014

34

დაბა-ტბის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის საბადოს რაციონალური ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური სქემის პროექტი

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2014

35

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში - „მუხრანის ველის დაუნაწევრებელი მეოთხეული ალუვიური ნალექების „ბინულის“ უბნის მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო

შპს „სუფთა წყალი“

2013

36

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში - „ბორჯომის მინერალური წყლის საბადოს ვაშლოვანი-ყვიბისის უბნის (№38 ჭაბურღილის) მიწისქვეშა წყლების C1 კატეგორიაში დამტკიცებული საექსპლუატაციო მარაგების სამრეწველო კატეგორიაში გადაყვანის შესახებ 2013 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით“

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2013

 

37

„სანატორიუმ „ბორჯომი-ლიკანის“ ტერიტორიაზე მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე თანამედროვე ალუვიური ნალექების გავრცელების რაიონში არსებული №№ 1 და 2 ჭაბურღილების მიწისქვეშა წყლების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლა 2013 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით

სს „ბორჯომი-ლიკანი ინტერნეშენელი“

2013

38

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში - „ქ. ზესტაფონში მდ. ყვირილას მარჯვენა ტერასაზე მეოთხეული ალუვიური ნალექების გავრცელების რაიონში არსებული შახტური ჭების საექსპლუატაციო მარაგების გამოთვლა 2013 წლის 10 იანვრის მდგომარეობით

შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“

2013

39

ფანშეთის მინერალური წყლის საბადოს სამრეწველო ათვისებისათვის საჭირო წინასწარი კვლევების ანგარიში (Pre-Feasibility Study)

 

2013

40

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში „ბორჯომის რაიონის ვაშლოვანის (ხეობის) წყაროს მტკნარი მიწისქვეშა წყლის შესწავლაზე და საექსპლუატაციო მარაგების შეფასებაზე 2012 წლის 1 სექტემბრის მდგომარეობით

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2012

41

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში „ბორჯომის მინერალური წყლის საბადოს ცენტრალური უბნის ფარგლებში („ფაფის“ და „არდაგანის“ უბნებში) მიწისქვეშა წყლების C1 კატეგორიაში დამტკიცებული საექსპლუატაციო მარაგების სამრეწველო კატეგორიაში გადაყვანის შესახებ

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2012

42

ანგარიში „ვაშლოვან-ყვიბისის უბანზე ბორჯომის მინერალური წყლის დამატებითი რესურსების გამოვლენისა და სამრეწველო კატეგორიაში გადაყვანის შესაძლებლობის თაობაზე

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2012

43

ბორჯომის ნახშირმჟავა მინერალური წყლის საბადოს რაციონალური ექსპლუატაციის ტექნოლოგიური სქემა

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2011

44

საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსების შეფასება მათი საექსპორტოდ გამოყენების თვალსაზრისით

 

2011

45

ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა ნაბეღლავის მინერალური წყლების ფორმირების და საბადოს ეკოლოგიური დაცულობის თაობაზე

სს „წყალი მარგებელი“

2011

46

ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა ქ. თელავში, სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქალაქის წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის გაყვანის თაობაზე

 

2011

47

ჰიდროგეოლოგიური ანგარიში „ბორჯომის მინერალური წყლის საბადოს ცენტრალური უბნის ფარგლებში („ფაფისა“ და გუჯარეთის-წყლის „არდაგანის“ უბნებში) პალეოცენ-ქვედა ეოცენის ფლიშურ ნალექებში ფორმირებული „ბორჯომის“ ტიპის დაბალმინერალიზირებული (2-5 გ/ლ) მიწისქვეშა წყლების შესწავლაზე და მათი საექსპლუატაციო მარაგების შეფასებაზე 2011 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით“

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2011

48

დაბა-ტბის მიწისქვეშა მტკნარი წყლის საბადოს (ბორჯომის  რ-ნი) სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტი

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“

2011

49

ნაბეღლავის მიწისქვეშა წყლების საბადოს დამუშავების ტექნოლოგიური სქემა

სს „წყალი მარგებელი“

2011

50

ნაბეღლავის მიწისქვეშა წყლების საბადოს სანიტარიული დაცვის ზონების პროექტი

სს „წყალი მარგებელი“

2011

51

ნაბეღლავის მიწისქვეშა მინერალური წყლის საბადოს ჭაბურღილების წყლების კუპაჟის ვარიაციების განხილვა და მეწარმე სუბიექტის სტანდარტის შედგენა

სს „წყალი მარგებელი“

2011